CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN

 STT
 HỌ VÀ TÊN
 CHỨC VỤ
 EMAIL
01
TS. BS. Nguyễn Thị Hải Yến
Giám đốc
02
ThS. BS. Lê Thị Hoàng Mỹ
Phó Giám đốc
03
CN. Lê Văn Giáp
Thư viện viên
04
CN. Bùi Trần Phương Uyên
Thư viện viên
05
CN. Trần Linh Phương
Thư viện viên
06
CN. Trần Thụy Lam Thảo
Thư viện viên
07
CN. Huỳnh Phan Tường Vi
Thư viện viên